Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PolskaÐóññêèéEspañolEnglishDeutschFrancaisPortuguesItalianChecoKiswahiliArabHungryHrvatskiSLOVAŠČINARomanaNederlandsÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀTIếNG VIệTKoreaKorea

Jak odmawiac rozaniec

Jak odmawiać różaniec

1.    Znak krzyża

2.    Wierzę w Boga Ojca

3.    Ojcze nasz

4.    3 razy Zdrowaś Maryjo

5.    Chwała Ojcu

6.    Wymień tajemnicę (np. Zmartwychwstanie)

    i zacznij pierwszą dziesiątkę
-   Ojcze nasz
-   Zdrowaś Maryjo (10 razy)
-   Chwała Ojcu; O mój Jezu

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Skład apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogące-go, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychw-stał; wstąpił na niebiosa, siedzi po pra-wicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umar-łych.
Wierze w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu – jak była na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaj-com. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wezwanie na rozpoczęcie

Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę,
Jezus, który niech w nas wzmacnia nadzieję,
Jezus, który niech w nas rozpala miłość.

Tajemnice chwalebne

1. Zwiastowanie NMP

„Bądź pozdrowiona pełna łaski”– Maryjo, tymi słowami pozdrowił Cię Anioł, zapowiadając że zostałaś wybrana na Matkę Odkupiciela świata.
Maryjo, Bóg wybrał każdego z nas, wybrał także nas dzieci, abyśmy głosili światu Boży pokój.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryjo, gdy wysłuchałaś słów, które zwiastował Ci Anioł, wybrałaś się w drogę, aby pomóc swojej krewnej Elżbiecie. Idąc do niej i niosąc pod sercem Jezusa, przyniosłaś do jej domu Zbawiciela świata. Dlatego też po Twoim przyjściu dom Elżbiety napełnił się radością, a jego mieszkańcy doznali przemiany.
Maryjo, bardzo pragniemy aby nasza rodzina, nasza Ojczyzna i cały świat zostały przemienione i stały się radośniejsze.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo, urodziłaś Swojego Syna w ubogiej szopce niedaleko Betlejem. Odtąd Jezus jest zawsze z nami. Dziękujemy Ci Maryjo, że przygoto-wałaś żłóbek dla Jezusa, aby go w nim położyć.
Maryjo, przygotuj nasze serca, byśmy kochając Pana Jezusa kochali także naszych przyjaciół, kolegów i koleżanki, aby nikt, nigdy nie stał się naszym wrogiem.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Matko, ty niesiesz Swojego Syna do świątyni, aby ofiarować Go Bogu. Maryjo rozpoznaj w nas swoje dzieci, poprowadź nas do Boga.
Maryjo, wraz z naszymi rodzicami, bliskimi i znajomymi pragniemy Cię naśladować. Chcemy być dobrymi, dzielić się z innymi, tym co mamy, chcemy pomagać innym, by żyli w zgodzie, pocieszać smutnych, odwiedzać chorych. Wierzymy, że wtedy nastanie jedność           i pokój na świecie.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Maryjo, bez wytchnienia i odpo-czynku trzy dni szukasz Jezusa. Tak wielu z naszego otoczenia zagubiło Jezusa, a razem z Nim utracili miłość, pokój i radość.
Matko Boża, prosimy Cię, dopomóż nam i wszystkim, którzy nie żyją w przyjaźni z Bogiem odnaleźć Chrystusa, i razem z Nim odzyskać szczęście i radość.

Tajemnice  światła

1. Chrzest Jezusa w Jordanie

Panie Jezu, gdy przyjąłeś chrzest   w rzece Jordan Duch Święty zstąpił na Ciebie i dał się słyszeć głos Ojca Nie-bieskiego: "To jest mój Syn umiłowany!"
Dzięki Ci Jezu, że i ja przez chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym, nieskończenie umiłowanym przez Bo-ga. Proszę Cię, ukaż ludziom nie ochrzczonym: dzieciom i dorosłym, jak piękne i pełne radości jest życie  z Bogiem.

2. Objawienie siebie na weselu  w Kanie

Panie Jezu na weselu w Kanie Galilej-skiej Twoja Matka tak bardzo ufała w Twoją pomoc, że kiedy gościom we-selnym zabrakło wina zachęciła sługi: "Uczyńcie wszystko, co Syn wam po-wie!" A kiedy przynieśli w stągwiach wo-dę, zamieniłeś ją w wino. Pragniemy jak Maryja, ufać Twojemu słowu i czynić wszystko, czego od nas oczekujesz.
Ukochana Matko Boża, proszę Cię bło-gosław i ochraniaj moich rodziców. Spraw, abyśmy jako rodzina byli dobry-mi przyjaciółmi Pana Jezusa. Niech we wszystkich rodzinach wzrasta jedność i pokój.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Panie Jezu, Pismo Święte opowiada tak pięknie o Tobie, o Twoim życiu, o głoszonej Dobrej Nowinie. Najbardziej ceniłeś posiadanie dobrego i czystego serca, troskę o pokój, pomoc innym, tam gdzie jest taka potrzeba oraz rozmowę z Bogiem i prośbę o Jego pomoc w naszych troskach.
Jezu pragnę Ci pomagać, aby dzieci na całym świecie Ciebie poznały i pokochały. A wtedy Twoje Królestwo może już teraz w nas wzrastać.

4. Przemienienie na Górze Tabor

Panie Jezu, poszedłeś z Twoimi przyjaciółmi na górę, aby tam mo-dlić się w ciszy. Oni mogli tam doświadczyć z Tobą jak wielką siłę posiada modlitwa. Nagle wszystkich olśniła jasność. To Twoja Świętość, Twoja Miłość i Boskość stała się widzialna dla ich oczu, mogli także wyraźnie usłyszeć Głos Boga, głos twojego Ojca.
Jezu, potrzebujemy Twojej pomocy i światła, byśmy nauczyli się jak się dobrze modlić. Gdy będziemy częściej rozmawiali z Tobą i Twoim Ojcem przemienisz nasz lęk w od-wagę. A wtedy już nigdy nie będzie-my sami.

5. Ustanowienie Eucharystii

Panie Jezu, tak bardzo nas ko-chasz, że zechciałeś z nami pozo-stać na zawsze. dziękujemy Ci, że możemy Cię spotkać na każdej Mszy świętej i przyjąć do naszego serca. Prosimy Cię błogosław dzie-ciom, które przygotowują się do I Komunii świętej oraz wszystkich, którzy Ciebie jeszcze nie znają.
Jezu, stań się na zawsze Światłem w naszych sercach, aby jaśniało w nas i prowadziło nas do Ojca!

Tajemnice bolesne 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby nas ludzi zbawić od grzechu i winy. Wiedziałeś, że będziesz musiał cier-pieć. Prosiłeś usilnie Twojego Ojca w Niebie, aby dał Ci siłę, byś mógł spełnić Jego wolę.
Panie Jezu, naucz mnie modlić się, abym w trudnych chwilach swojego życia umiał powiedzieć: „Przyjmuję to, co zsyła mi Bóg Ojciec. Ufam  Jego mocy.“

2. Biczowanie Pana Jezusa

Jezu, przywiązali Cię do słupa i biczowali, ale Ty nie skarżyłeś się. Znosiłeś ten ból za każdego z nas. Swoje cierpienie ofiarowałeś Ojcu za nasze błędy i grzechy.
Panie Jezu, gdy jestem pyszny, uparty i leniwy, gdy myślę tylko            o sobie, wtedy brak mi wewnętrznej wolności. Udziel mi, proszę siły, abym mógł uwolnić się od wszy-stkiego, co mnie oddziela od Ciebie.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Jezu, pozwalasz, aby włożyli Ci na głowę koronę z cierni, aby Cię bili  i ośmieszali. Wiesz, że poprzez przyjęcie tego bólu pomożesz wielu ludziom przezwyciężyć w sobie py-chę i złość.
Panie Jezu, proszę Cię, pomóż mi zrozumieć, że za wszystkimi wyda-rzeniami w moim życiu – także kiedy cierpię – kryje się plan Dobre-go Ojca, który pragnie naszego dobra i wszystko co nas spotyka przemienia w dobro.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Jezu, z ciężkim krzyżem na ra-mionach podążasz swoją dro-gą. Na niej spotykasz Maryję. Spojrzenie Twojej Matki pomaga Ci nie poddawać się, ale krok po kroku iść dalej.
Matko Boża, ja także jestem Twoim dzieckiem. Nie opuszczaj mnie, gdy przeżywam trudności i lęki. Twoim spojrzeniem dodaj mi sił, abym zawsze mógł zaczy-nać od nowa. Abym z miłości do Jezusa dobrze spełniał moje za-dania, nawet wtedy, gdy przy-chodzi mi to z trudem.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Panie i Zbawicielu, jesteś przy-bity do krzyża. Zgadzasz się na to choć straszliwie cierpisz, gdyż nas kochasz.
Panie Jezu, weź cały mój ciężar. Oddaję Ci i pragnę złączyć moje cierpienie z Twoim. Przemień mój ból i wszelkie troski w mi-łość i pokój, dla mnie, dla moich bliskich, dla mojej Ojczyzny i dla całego świata.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie

Panie Jezu, w trzy dni po Twojej śmierci wstałeś żywy z grobu. Apostołowie widzieli Cię. Za gło-szenie i obronę tej prawdy oddali swoje życie. Ja także wierzę, że nasze życie nie kończy się w chwili śmierci.
Daj mi serce czyste, serce pełne miłości, jak Twoje, abym szedł Twoimi śladami, które doprowadzą mnie do zmartwychwstania i życia wiecznego z Tobą.

2. Wniebowstąpienie

Kilkanaście dni po Twoim Zmar-twychwstaniu wstąpiłeś do nieba. Także i my pragniemy wstępować    w górę i żyć według wielkich ide-ałów.
Obdarz nas Twoją mocą i spraw aby dobro, które Bóg włożył w nasze serca, codziennie wzra-stało, jak ziarno siewne.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo, kiedy trwałaś z Apostołami na modlitwie, Duch Święty zstąpił na was i przemienił was. Apostołowie, pełni odwagi poszli na cały świat, aby go zapalić ogniem Ewangelii Chrystusa. Maryjo, módl się dzisiaj    z nami, kiedy odmawiamy różaniec   i wypraszaj nam światło Ducha Świętego.
Naucz ludzi na nowo odmawiać różaniec i żyć jego tajemnicami, aby nowe Zesłanie Ducha Świętego przemieniło cały świat.

4. Wniebowzięcie NMP

Maryjo, Bóg wziął Ciebie z cia-łem i duszą do nieba. On powie-rzył Ci zadanie, abyś doprowa-dziła nas do Jezusa i chroniła nas od zła.
Matko, oddaję Ci moje serce. Chcę żyć w jedności z Tobą. Niech Twoje Serce sta-nie się dla mnie ochroną i drogą do Boga.

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

Maryjo, chcemy iść Twoimi śla-dami, tak jak to ukazują tajemni-ce różańca. Pozwól nam iść przez życie z mocą i godnością, z prostotą i łagodnością, sze-rząc wszędzie z radością miłość   i pokój.
Maryjo, koronujemy Cię na Królową naszych serc, prosząc: bądź naszą Przewodniczką i przemień nasze twarde serca w serca pełne miłości

 

With the kind support of
Mater
One million children say:
"Thanks ACN!
for your support
on this campaign!"

Mater

Mater